Algemene voorwaarden – Arbode Maritiem BV

Artikel 1: Definities
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenassociatie, die aan Arbode Maritiem mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
1.2 Arbode Maritiem: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arbode Maritiem BV, gevestigd en kantoorhoudende te Giessen.
1.3 Werkzaamheden: alle door Arbode Maritiem krachtens een door Opdrachtgever verstrekte opdracht te verrichten of reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 2: Werkingssfeer
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die Opdrachtgever en Arbode Maritiem zijn aangegaan en op alle offertes en aanbiedingen van Arbode Maritiem aan Opdrachtgever.
2.2. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt voor zover daarvan tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming en duur overeenkomst
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Arbode Maritiem zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 De overeenkomst terzake van het verrichten van Werkzaamheden komt tot stand op het moment dat een door Opdrachtgever verstrekte opdracht door Arbode Maritiem is ontvangen en geaccepteerd, blijkende uit de schriftelijke bevestiging daarvan door Arbode Maritiem of de aanvang van de Werkzaamheden door Arbode Maritiem. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor een bepaald project is aangegaan.

Artikel 4: Medewerking door Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Arbode Maritiem bij de uitvoering van de opdracht naar haar oordeel nodig heeft, tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, ter beschikking van Arbode Maritiem te stellen. Voorts is Opdrachtgever gehouden om de medewerking te verlenen die Arbode Maritiem noodzakelijk acht voor het op juiste wijze kunnen uitvoeren van de Werkzaamheden, zoals onder meer het beschikbaar houden van de medewerkers van Opdrachtgever op de overeengekomen tijden en het desgevraagd ter beschikking stellen van deugdelijke kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten met passende voorzieningen.
4.2 Arbode Maritiem heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de verplichtingen in artikel 4.1 heeft voldaan.

Artikel 5: Uitvoering van de Werkzaamheden
5.1 Arbode Maritiem bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Bij de uitvoering van de Werkzaamheden zal Arbode Maritiem de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal zij naar beste vermogen met de belangen van Opdrachtgever rekening houden.
5.2 De uitvoering van de Werkzaamheden vindt plaats ten kantore van één van de vestigingen van Arbode Maritiem, tenzij is overeengekomen dat de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk ten kantore van Opdrachtgever of op een andere plaats worden verricht.
5.3 Arbode Maritiem is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever gebruik te maken van de diensten van derden. Arbode Maritiem zal bij de keus van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Voor zover de ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van hun werkzaamheden willen beperken, houden alle aan Arbode Maritiem gegeven opdrachten de bevoegdheid van Arbode Maritiem in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Arbode Maritiem voor onverhoopte tekortkomingen van ingeschakelde derden is uitgesloten.
5.4 Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat er meer werkzaamheden noodzakelijk zijn dan door Arbode Maritiem oorspronkelijk waren begroot, zal Arbode Maritiem hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Opdrachtgever, onder opgave van de aard, omvang en kosten van de extra werkzaamheden. De kosten verbonden aan de extra werkzaamheden komen voor rekening van Opdrachtgever. In zodanig geval kan Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk door opzegging beëindigen, tenzij de extra werkzaamheden voortvloeien uit wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij een opzegging ingevolge dit artikel is Opdrachtgever gehouden Arbode Maritiem te betalen voor de reeds verrichte Werkzaamheden en de reeds door Arbode Maritiem gemaakte kosten te vergoeden.
5.5 De overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Werkzaamheden zullen door Arbode Maritiem zo goed mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Arbode Maritiem echter niet in verzuim, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze (leverings)termijn als fatale termijn moest worden beschouwd.
5.6 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, werkstakingen, blokkades, ernstige bedrijfsstoringen, brand, langdurige computerstoringen, ongevallen, epidemieën, ziekte van werknemers van Arbode Maritiem die bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken zijn of van door Arbode Maritiem ingeschakelde derden en de niet tijdige levering door toeleveranciers van Arbode Maritiem.

Artikel 6: Klachtenprocedure
6.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de verrichte Werkzaamheden of de service van Arbode Maritiem, of wanneer Opdrachtgever het niet eens is met (het bedrag van) een ontvangen factuur, kan hij hieromtrent een klacht indienen bij de directie van Arbode Maritiem. De klacht wordt in behandeling genomen, onderzocht en afgewikkeld volgens de klachtenprocedure van Arbode Maritiem, die onderdeel uitmaakt van haar ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem.
6.2 Indien Opdrachtgever bij een klacht of claim aangeeft – of indien anderszins duidelijk is – dat hij geen gebruik wenst te maken van de klachtenprocedure als bedoeld in artikel 6.1, danwel wanneer Opdrachtgever kenbaar maakt dat deze klachtenprocedure niet tot een voor hem bevredigend resultaat heeft geleid en dat hij zijn klacht of claim handhaaft, zal Arbode Maritiem aan de hand van de bepalingen van artikel 7 beoordelen of zij aansprakelijk is voor de door Opdrachtgever geleden schade. Arbode Maritiem zal haar standpunt hieromtrent zo spoedig mogelijk meedelen aan Opdrachtgever.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Arbode Maritiem aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dit uit de bepalingen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden blijkt. Indien Arbode Maritiem in het kader van de afhandeling van een klacht als bedoeld in artikel 6.1 een vergoeding of compensatie voor geleden schade of ongemak aan Opdrachtgever aanbiedt, kan hieruit geen aanvaarding van aansprakelijkheid zijdens Arbode Maritiem worden afgeleid.
7.2 Arbode Maritiem is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen in de uitvoering van de Werkzaamheden door Arbode Maritiem, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van één of meer leidinggevenden van Arbode Maritiem.
7.3 Schade die naar het oordeel van Opdrachtgever is veroorzaakt door een tekortkoming van Arbode Maritiem die te wijten is aan de opzet of grove schuld van haar leidinggevenden, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Arbode Maritiem te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van Arbode Maritiem, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
7.4 Arbode Maritiem is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.
7.5 Indien er – met inachtneming van de artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 – voor Arbode Maritiem op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het totale bedrag dat met de opdracht gemoeid is, met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zal zijn tot de door de Opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
7.6 Opdrachtgever vrijwaart Arbode Maritiem tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de opgedragen Werkzaamheden samenhangen. Onder deze vrijwaring vallen ook aanspraken van medewerkers van Arbode Maritiem, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden schade lijden tengevolge van een handelen of nalaten van Opdrachtgever of tengevolge van een onveilige situatie in diens organisatie.

Artikel 8: Annulering en opzegging
8.1 Opdrachtgever is bevoegd om overeengekomen Werkzaamheden zonder kosten schriftelijk te annuleren, mits de annulering door Arbode Maritiem tenminste tien (10) werkdagen vóór het overeengekomen tijdstip van aanvang van de Werkzaamheden is ontvangen. Bij een latere annulering is Arbode Maritiem gerechtigd het volledige overeengekomen bedrag voor de te verrichten Werkzaamheden bij Opdrachtgever in rekening te brengen. In het geval dat de Werkzaamheden bestaan uit het geven van opleiding of training, wordt het wijzigen van het overeengekomen datum als annulering in de zin van dit artikel aangemerkt.
8.2 Arbode Maritiem streeft ernaar een geplande opleiding of training te allen tijde door te laten gaan. Indien door onvoorziene omstandigheden een geplande opleiding of training door Arbode Maritiem moet worden geannuleerd of verplaatst, aanvaardt Arbode Maritiem geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hieruit voortvloeit voor Opdrachtgever en/of de individuele deelnemers aan de opleiding of training.
8.3 Arbode Maritiem is bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij, ingeval van: (aanvraag van) faillissement van Opdrachtgever, (aanvraag van) surséance van betaling van Opdrachtgever, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever of (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van Opdrachtgever. Al hetgeen Opdrachtgever op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct opeisbaar. Arbode Maritiem is bij een opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever.

Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen, in Nederlandse guldens of euro’s, door middel van overmaking van het factuurbedrag ten gunste van een door Arbode Maritiem aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op Werkzaamheden, zonder enig recht op aftrek of schuldvergelijking. Een reclame of klacht ter zake van de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
9.2 Bij gebreke van betaling binnen de in artikel 9.1 genoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Arbode Maritiem, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever een rente van 1% per maand in rekening te brengen, tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Arbode Maritiem. Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, inclusief de interne kosten van Arbode Maritiem en de kosten van door haar in te schakelen derden, zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, tenzij de werkelijke kosten hoger liggen.

Artikel 10: Prijzen
10.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele overige heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld.
10.2 Tenzij een vaste totaalprijs voor de Werkzaamheden is overeengekomen, heeft Arbode Maritiem het recht om jaarlijks per 1 januari de prijzen voor de overeengekomen Werkzaamheden aan te passen, aan de hand van het laatst gepubliceerde Consumentenprijsindex-cijfer voor “andere diensten niet elders genoemd” (126A) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Prijswijzigingen zullen van tevoren schriftelijk worden kenbaar gemaakt door Arbode Maritiem.
10.3 Arbode Maritiem is gerechtigd om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de Werkzaamheden. Daarnaast is Arbode Maritiem gerechtigd – indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft – om te verlangen dat Opdrachtgever zekerheid stelt voor de nakoming van haar financiële verplichtingen.
10.4 Arbode Maritiem heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten, tot op het moment dat Opdrachtgever het door Arbode Maritiem gevraagde voorschot heeft betaald voor de te verrichten Werkzaamheden, danwel de gevraagde zekerheid heeft gesteld.

Artikel 11: Rechten van intellectuele eigendom
11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Arbode Maritiem ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, programmatuur of andere materialen berusten uitsluitend bij Arbode Maritiem of diens licentiegevers. Opdrachtgever heeft slechts een recht van gebruik van de genoemde documenten, programmatuur en andere materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en is niet bevoegd om deze documenten, programmatuur en andere materialen anderszins te gebruiken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te bewerken, te wijzigen of te exploiteren.
11.2 Opdrachtgever is niet bevoegd om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de documenten, programmatuur of andere materialen als bedoeld in artikel 11.1 te verwijderen of te wijzigen.
11.3 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 11.1 of artikel 11.2 verbeurt Opdrachtgever een boete van € 25.000,– per keer, alsmede een boete van € 2.500,– per dag dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door Arbode Maritiem.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Opdrachtgever en Arbode Maritiem verplichten zich over en weer tot geheimhouding van vertrouwelijke gegevens over elkaars organisatie, die bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn verstrekt danwel anderszins ter kennis van de andere partij zijn gekomen.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1, is Arbode Maritiem bevoegd om te publiceren over de ten behoeve van Opdrachtnemer verrichte en te verrichten Werkzaamheden, tenzij anders wordt overeengekomen.

Artikel 13: Verbod om werknemers in dienst te nemen
13.1 Opdrachtgever verplicht zich om tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden en gedurende een periode van twaalf (12) maanden na afloop daarvan, geen werknemers van Arbode Maritiem of anderszins ten behoeve van Arbode Maritiem werkzame personen in dienst te nemen, danwel direct of via derden een arbeidsverhouding daarmee aan te gaan.
13.2 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 13.1 verbeurt Opdrachtgever een boete van € 25.000,– per keer, alsmede een boete van € 2.500,– per dag dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door Arbode Maritiem.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten met en aanbiedingen van Arbode Maritiem waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Giessen, 1 september 2005